Όροι διαγωνισμού στο Facebook για τη διεκδίκηση ενός καθίσματος εργασίας SMART (Αύγουστος 2017)

 

Ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα το χρονικό διάστημα 07-08-2017 έως 31-08-2017.

Διεκδικείτε ένα κάθισμα εργασίας SMART, στο χρώμα που επιθυμείτε.

Περισσότερα χαρακτηριστικά και πληροφορίες για το κάθισμα εργασίας SMART,
μπορείτε να βρείτε εδώ
.

 

Όροι συμμετοχής :

Για να συμμετέχετε στην κληρωση του διαγωνισμού της Sigma Office για ένα κάθισμα εργασίας SMART πρέπει να διενεργήσετε τα ακόλουθα βήματα :

1. Να κάνετε Like στη σελίδα μας στο Facebook,

2. Να κάνετε Like & σχόλιο & share (κοινοποίηση) στη φωτογραφία του διαγωνισμού στο facebook

 

 

Ο νικητής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017, στις 13:00
στη σελίδα μας  στο facebook
.

 


Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, με ένα post ή μήνυμα στην προσωπική σας σελίδα.

Εφόσον ο νικητής βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκής ή της Αθήνας θα παραλάβει το κάθισμα από το αντίστοιχο κατάστημα μας, ώστε να βγάλουμε μία φωτογραφία του/της με το κάθισμα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα το στείλουμε εμείς και θα  ζητήσουμε από το/τη νικητή/ρία να βγάλει μία φωτογραφία με το κάθισμα και να μας τη στείλει.

Μπορείτε για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με email : info@sigmaoffice.gr, είτε τηλεφωνικά στο 2310 780 018 είτε μέσω μηνύματος ή σχολίου στη σελίδα μας.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «κάθισμα εργασίας SMART, Αύγουστος 2017»


Η σύμφωνα με τους παρόντες όρους ενέργεια «κάθισμα εργασίας SMART, Αύγουστος 2017» (εφεξής η «Ενέργεια»), διοργανώνεται από την εταιρεία Sigma Office, επωνυμία Νάκουλα Αναστασία  (εφεξής η «Διοργανώτρια» ή/και η «Sigma»).


2. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, είναι χρήστες του διαδικτύου (Internet) και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με την συμμετοχή στην Ενέργεια, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους παρόντες όρους, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στη σελίδα facebook της Sigma Office https://www.facebook.com/SigmaOffice/  (εφεξής η «Ιστοσελίδα»),  καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας  (http://www.sigmaoffice.gr/) καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 3.
2.2. Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
2.3. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο της Ενέργειας για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή ωστόσο προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στην ενέργεια απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.


3. Διάρκεια της Ενέργειας
3.1. Ως ημερομηνία έναρξης της Ενέργειας ορίζεται η 07/08/2017 , (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στην Ιστοσελίδα. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.
3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της Ενέργειας (31/08/2017) καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης της Ενέργειας θεωρούνται αυτοδικαίως μη υποβληθείσες και δεν επιφέρουν αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος Συμμετοχής
4.1. Ο χρήστης για να λάβει μέρος στην Ενέργεια θα πρέπει κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα να κάνει Like στη σελίδα καθώς και τις ενέργειες Like & Share (κοινοποίηση) & Comment (σχόλιο) στη φωτογραφία του διαγωνισμού. (https://www.facebook.com/SigmaOffice/photos/a.375577039202159.91101.375138079246055/1533432816749903/?type=3&theater)
Θα πρέπει να λάβουν χώρα όλες οι παραπάνω ενέργειες. Με τη συμμετοχή του, αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες όρους. Αφού το κάνει, αυτομάτως ο χρήστης μπαίνει στην κλήρωση της Ενέργειας.
4.2. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μια (1) συμμετοχή.


5. Εγκυρότητα συμμετοχής
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/ και τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας ή / και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη της ενέργειας και (δ) δεν προσκρούει στα όσα ορίζει το άρθρο 2 ανωτέρω.


6. Κλήρωση - Δώρα
6.1. Κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) της Διοργανώτριας και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.
6.2. Οι νικητές της Ενέργειας θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει την  Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα στις 13:00, στα γραφεία της Sigma  μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετεχόντων, και θα αναδείξει ένα (1) νικητή εφεξής  «Νικητή».
6.3. Ο  νικητής/νικήτρια θα κερδίσει δωρεάν  ένα κάθισμα εργασίας SMART, σε χρώμα της επιλογής του (από τα διαθέσιμα χρώματα). Εφόσον ο νικητής βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας θα παραλάβει το κάθισμα από το αντίστοιχο κατάστημα της εταιρείας, ώστε να βγάλει μία φωτογραφία  με το κάθισμα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κάθισμα θα αποσταλεί και ο/η νικητής/ρία θα βγάλει μία φωτογραφία με το κάθισμα και θα τη στείλει στην εταιρεία μέσω email ή θα την αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ.
6.4. Η Διοργανώτρια εταιρεία Sigma αναλαμβάνει, με δικά της έξοδα, να καλύψει το δώρο στο Νικητή μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης. (β). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Νικητή την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς αριθμό τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων ώστε να είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου. Αν οποιοσδήποτε νικητής εντός ενός (1) μήνα αρνηθεί το δώρο (α) του ή δεν το παραλάβει για οποιοδήποτε λόγο, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.
6.5. Μετά τη λήξη της Ενέργειας καθώς και της ανωτέρω προθεσμίας για τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Sigma παύει να υφίσταται. Η Sigma δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και δη έναντι των Νικητών.

7. Ευθύνη
7.1. Η Sigma δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Τέλος, η Sigma δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
7.2 Η Sigma δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια, και δη ο Νικητής, δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής του δώρου
7.3. Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Sigma δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Sigma για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της Ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.
7.4. Η Sigma δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
7.5. Κατά τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.
7.6. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής του facebook ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή του facebook μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστότοπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους η Ιστοσελίδα παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.
7.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα της Ιστοσελίδας ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η Sigma θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Sigma θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει προχωρήσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Sigma θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
7.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη Sigma παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η Sigma θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την Ενέργεια ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους.
7.9. Οι συμμετέχοντες στην παρούσα Ενέργεια, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η Sigma ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της Ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του δώρου, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

8. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.


9. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Sigma.


10. Αποδοχή των όρων
Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων της από τους συμμετέχοντες σε αυτήν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας.


11. Προσωπικά Δεδομένα
Η συμμετοχή κάθε προσώπου στην παρούσα Ενέργεια συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για τη σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια, για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον ν.2472/1997. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Sigma Office, επωνυμία Νάκουλα Αναστασία, Νικολάου Πλαστήρα 58, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη  (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 780 018).  Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η ανάδειξη νικητών της ως άνω Ενέργειας, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτής και η πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την (τυχόν) παράδοση του Δώρου σε αυτούς, καθώς και η διενέργεια προωθητικών για τα προϊόντα της Sigma ενεργειών. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.  Συναινώ όπως η Sigma Office, επωνυμία Νάκουλα Αναστασία  (Νικολάου Πλαστήρα 58, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 780 018) εντάξει τα παραπάνω στοιχεία μου σε αρχείο προσωπικών δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με το νόμο 2472/1997, όπως ισχύει, με σκοπό την ανάδειξη νικητών της ως άνω Ενέργειας και τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της και την ενημέρωσή μου ταχυδρομικά, με e-mail, τηλεφωνικά ή με γραπτά μηνύματα για νέα ή προσφορές των προϊόντων της. Συναινώ στην εκ μέρους της Sigma Office, επωνυμία Νάκουλα Αναστασία,  παροχή δικαιώματος πρόσβασης στα τηρούμενα στοιχεία μου, προς συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για τους ίδιους σκοπούς και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης στα δεδομένα του αρχείου που με αφορούν σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.