Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για ερευνητικά και καινοτομικά έργα στους θεματικούς τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που περιλαμβάνουν την εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, την πειραματική ανάπτυξη και την καινοτομία. Δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη Βασική Έρευνα.

Προτεραιότητες Έξυπνης Εξειδίκευσης: Τουρισμός εμπειρίας, Αγροδιατροφή, αλιεία & υδατοκαλλιέργειες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους για τις δραστηριότητες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για δραστηριότητες καινοτομίας
  • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή τα ερευνητικά τους τμήματα
  • Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων όπως α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143), β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα κ.α.), γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος, και δ) Κοινωφελή Ιδρύματα

Πρόταση χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλουν:

  • Μία επιχείρηση (με το δικό της υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα)
  • Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους (με υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα τουλάχιστον μιας εξ αυτών)
  • Μία επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή με τα ερευνητικά τους τμήματα, είτε με λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
  • Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης υπεργολαβίας ή δημιουργίας συνεργατικού σχήματος (συνεργατικό έργο), το τμήμα του έργου που περιλαμβάνεται στη σύμβαση ή στο συμφωνητικό συνεργασίας, δύναται να εκτελείται από:

  • ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα
  • Λοιποί Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (βλ. κεφ. 4)
  • Εξειδικευμένες επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

 

Περίοδος υποβολής

από 12/12/2018 έως 15/3/2019 (ώρα 15:00)

 

 

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

 

 

Προϋπολογισμός

€ 3.000.000

 

Δείτε την Πρόσκληση